Kompleksowa obsługa transportu
i sprzedaży chemikaliów ciekłych

REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 r., dotyczy ono wprowadzenia na terenie Unii Europejskiej systemu rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

REACH obejmuje substancje chemiczne w postaci własnej, jako składnik preparatu lub wyrobu, z którego są uwalniane w sposób zamierzony.
Rozporządzenie zastępuje liczne akty prawne UE i stanowi uzupełnienie innych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Jakie są cele?

 • Zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przed  narażeniem na chemikalia, w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego
 • Zapewnienie lepszego zarządzania ryzykiem
 • Pobudzenie innowacji i konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE
 • Przeniesienie odpowiedzialności z władz na przemysł

Jakie substancje podlegają rejestracji?

Wszystkie substancje wprowadzane na rynek w ilości powyżej 1 tony na rok, lecz istnieją zwolnienia z rejestracji REACH, na przykład substancje podlegające innym unijnym uregulowaniom prawnym stosowane do produkcji żywności i leków (dla ludzi i zwierząt).

Kogo dotyczy rozporządzenie w sprawie REACH?

Praktycznie każdy podmiot zajmujący się substancjami chemicznymi w łańcuchu dostaw będzie miał odpowiednie obowiązki:

 • Producenci oraz importerzy substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych, posiadający siedzibę w UE
 • Dalsi użytkownicy przetwarzający substancje chemiczne, wytwarzający preparaty (mieszaniny) do zastosowania końcowego lub stosujący wytworzone produkty w prowadzonej przez siebie działalności
 • Dystrybutorzy substancji i preparatów chemicznych

Informacje dla Klientów

Jak REACH wpłynie na klientów?

Obowiązki dalszego użytkownika:

 • Przekazanie dostawcy zastosowania substancji
 • Upewnienie się czy własne zastosowanie zostało objęte Scenariuszem Narażenia
 • Zastosowanie warunków operacyjnych oraz środków zarządzania ryzykiem przekazanych poprzez Karty Charakterystyki lub przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla zastosowań nie objętych warunkami opisanymi w Karcie Charakterystyki
 • Jako formulator preparatów (mieszanin): stworzenie własnego Scenariusza Narażenia
 • Przekazanie wszystkich Scenariuszy Narażenia swoim klientom poprzez Karty Charakterystyki

Co oferujemy klientom?

PHU ELMAR sp. z o.o. zobowiązuje się do pełnego przestrzegania wymagań związanych z REACH nałożonymi na dystrybutorów. Udzielamy pełnej informacji o statusie produktów, które dostarczamy. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Dostawcami odpowiedzialnymi za rejestrację wstępną i rejestrację właściwą.

Jakie są następstwa?

"Brak Rejestracji – Brak dostępu do Rynku" oznacza to, iż niezarejestrowane substancje i zastosowania są nielegalne!

PHU ELMAR sp. z o.o. jest zobowiązany do wypełniania wymagań wynikających z rozporządzenia REACH i zamierza tego dokonać w ścisłej współpracy ze swoimi klientami i dostawcami.

Zaczęliśmy przygotowywać się do różnych ról (importera, dystrybutora oraz dalszego użytkownika). Przygotowania te polegają głównie na zbieraniu informacji wewnątrz firmy, jak np. opracowanie mapy naszego importu i zwolnień, oraz na nieformalnych rozmowach z dostawcami i klientami.

Informacje dla Dostawców

Jak REACH wpłynie na dostawców?

Obowiązki producenta UE

 • Wstępna rejestracja substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów od 1 czerwca do 1 grudnia 2008r., jeżeli osoba prawna produkuje lub importuje rocznie ilości równe 1 tonie lub więcej
 • Rozpoczęcie rejestracji substancji od 1 stycznia 2009
 • Identyfikacja wszystkich zastosowań substancji chemicznej
 • Opracowanie Scenariuszy Narażenia oraz zaleceń środków zarządzania ryzykiem
 • Przekazanie Scenariuszy Narażenia w dół łańcucha dostaw poprzez Karty Charakterystyki

Co oferujemy dostawcom

- Pomoc przy opracowaniu dalszych zastosowań
- Przekazywanie  informacji o zastosowaniach użytkowników z dołu łańcucha dostaw.